پوست سر يك فرد معمولي 100 هزار تار مو، در افراد با موهاي قرمز 90 هزار، در افراد با موهاي مشكي 110 هزار و افراد با موهاي بلوند 150 هزار تار مو موجود ميباشد. در سـر بچـه در هــر سانتي متر مربع سر 1100 پياز مو وجود دارد كـه ايـن تعـداد در سـن 25 ســالگي به 600 و در سن 30 الـي 50 سـالـگـي بـه 250 الـي 300 تـار مـو كـاهــــش مـييابد. از هر پياز مو در حدود 25 تار مو (پس از ريزش تـار مو قبلي) در طول حيات فرد رويش مي كند كه هر كدام از آنها سالها باقي مي ماند. مو از پروتئـيـنـي بـنـام كـــراتين تشكيل يافته است اين همان ماده اي است كه سـازنــده پر پرندگان، ناخن، سم و چنگـال حيوانات مي بـاشد. خود كـراتـيـن عـمدتـا از اسـيـد آمــينه سيستئين (CYSTEINE) تشكيل يافته است. همـچنين مـو حـاوي رنـگدانه مــلانين ميباشد. دو نوع ملانين در مو توليد ميـگردد يكي اوملانين
(EUMELANIN) كه ايجاد كننده رنـگ قـهوه اي و مشــــكي
است و فئوملانين (PHAEOMELANIN) كه ايجاد كننده رنگ قرمز مي باشد. تـركـيــب اين دو دو نوع رنگدانه رنگهاي متنوع مو را پديد مي آورند. قطر مو 0.1 ميلي متر مي باشـد. مو بطور متوسط در روز 0.35 ميلي متر و در ماه 1 سانتي متر رشد مي كـــند. رشد مو در تابستان از زمستان بيشتر بوده و همچنين رشد مو در مردان انــدكي سريعتر از زنان ميباشد. حداكثر طول مو در سر 70 الي 90 سانتي متر ميباشد. در بـــدن انسان 3 نوع مو رشد ميكند: 
1- لانوگو (LANUGO): موي نازك، بي رنگ و فاقد مغز مياني كه كرك مانند بوده و تمام بدن جنين را در رحم ميپوشاند اما يك ماه پيش از بدنيا آمدن كودك اين موها ريزش پيدا ميكنند.
2- ولوس (VELLUS): تمام سطح پوست بدن جز كف دست و پا و لبها را پوشانده.اين مو نيز كرك مانند بوده و فاقد رنگدانه است.لطيف، نرم و نازك و فاقد مغز مياني ميباشد.
3- ترمينال (TERMINAL): موهاي بلند و ضخيم و زبري مي باشند كه ابــروهـــا، مـوي سر، مژه ها، ريش و سبيل و موهاي نواحي تناسلي را تشكيل ميدهد. 
در بدن موهاي ولوس قادر به تبديل به موهاي ترمينال ميباشند ( بـا تـحريك هورمونهاي مردانه).
استحكام موي شما به پروتئين كراتين بستگي دارد. يك تار مو ميتواند تا 25 درصد طول طبيعي خود پيش از آنكه پاره گردد كشيده شود. ايـن مـقـدار در تــار مــوي خيس به 50 درصد ميرسد! هر تار مو پيش از آنكه پاره گردد قادر به تحمل 100 گرم بار مي بـاشد به عبارتي اگر مـوهاي سر را بريده و بصورت طناب درآوريم آن طنـاب قـــادر به تحمل 10 تن بار خواهد بود! استحكام موي سر شما برابر با استحكام يك مفتول مسي بـــا قطر برابر با تار مو ميباشد! مراحل رشد مو به قرار زير است:
1- مـرحله رشد فعال و يا آناژن (ANAGEN):
دراين مرحله سلولهاي فوليكول مرتبا رشد كرده و تقسيم شده و شاخي ميـگردند و ساقه مـو را
تشكيل ميدهند.
2- مـرحله انتقالي و يا كاتاژن (CATAGEN):
در ايـن مــرحـــله رشد مو كند شده و مو به 6/1 طول خود چروكيده ميشود.
3- مرحله ريزش مو و يا تلوژن (TELOGEN): در ايـن مرحله رشد مـو مـتـوقف شده و ارتباط قاعده فوليكول با مو سست شده و در اثر فشار تار موي جديد در حال رشد، تـــار موي قديمي ميريزد. اين مرحله، مرحله استراحت مو نيز ناميده ميگردد.
مرحله آناژن معمـولا در سر 6 سـال به طـول مـي انــجامد و 85 درصد موهاي سر در اين مرحله قرار دارند.
مـرحـــله كاتاژن در موهاي سر در حدود 10 روز بطول مي انجامد و تنها 1 درصد مـوهـاي سر در اين مرحله قرار دارند
مرحله تلوژن در موهاي سر معمولا 12 هفته بطول مي انجامد و 25 درصد مـوهــاي سر در اين مرحله قرار دارند.
دوره سيكل كامل رشد و ريزش مو حدود 3 الي 4 سال به طول مي انجامد اما اين مدت براي مژه ها 4 ماه است. مدت رشد و استراحت موهاي نواحي ديـگر بـدن بـــه قــرار زير ميباشد:
1- ابـرو: مـدت اسـتـراحـــت: 12 هفته/ مدت رشد: 8-4 هفته/ تـعـداد پـيـاز مــو در هــر سانتيمتر مربع پوست: 350 / سرعت رشد در روز: 0.61 ميلي متر
2- ريش صورت: مدت استراحت: 10 هفته/ مدت رشد: 1 سال/ تـعداد پــيـاز مو در هر سانتي متر مربع: 500 در چانه و 800 در گونه/ سرعت رشد: 0.32 ميلي متر
3- سبيل: مدت استراحت: 6 هفته/ مدت رشد: 16 هفته/ تعداد پياز در هر سانتيــمـتر مربع: 500/ سرعت رشد: 0.38 ميلي متر
4- زير بغل: مـدت اسـتـراحــت: 12 هفـتـه/ مـــدت رشد: 16 هفته/ تعداد پياز مو: 65 / سرعت رشد: 0.3 ميلي متر
5- موهاي پا: مدت استراحت: 24 هفته/ مدت رشد: 16 هفته/ تـعـداد پـيـاز مــو: 60 / سرعت رشد: 0.21 ميلي متر
6- موهاي نواحي تناسلي: مدت استراحت: يك هفته/ مدت رشد: چندين ماه/تعداد پياز مو: 70 / سرعت رشد: 0.3 ميلي متر
علت آن كـه موهاي سر همواره در حال رشد مي بـاشـد امـا مثـلا مـوهـاي ابرو تا اندازه مشخص بلند ميگردد، در كنترل ژنتـيـكي آنهـا بـوده كـه مـدت زمـان آنـاژن و تلوژن آنها را تعيين مي كـند. مثلا در موي سر در آن واحد 85 درصد موها در حال رشد بوده و تنها 13 درصد مـوها در حال استراحت ميباشند. اما در ابرو تنها 10 درصد موها درحال رشد و 90 درصد موها در حال استراحت هستند.
ريزش 50 الي 100 تار مو از موهاي سر در روز طبيعي ميبـاشد. شـكل مو و يا صاف و يا مجعد بودن مو به 2 عامل بستگي دارد:
1- جهتي كه تارهاي مو از فوليكول و پوست سر خارج ميگردد.
2- شكل خود فوليكول. هنگامي كه سطح مقطع تار مو گرد ياشد و مـو عمود بر پوست سر برويد موها صاف ميشوند. هـنگامي كه سطح مقطع تار مو بيضي شكل و با اندكي زاويه از پوست سر خارج مي گردد، موها موج دار مي شـوند. هنگامي كه سطح مقطع موها بيضي كشيده باشد و با زاويه تيزي از پوست سر برويند موها مجعد ميشوند. 
پر مويي در زنان و درمان آن، مو خوره، چگونگي فر كردن و صاف كردن مو...

موخوره (SPLIT ENDS) چيست؟
زماني كه ساقه مو از درازا شكاف برميدارد و سر مو شاخ شاخ مي گردد، به آن موخوره شدن مو مي گويند. در اين حالت كوتيكول محافظ مو آسيب ميبيند و فـيبر داخلي مو فرسوده ميگردد.
عوامل ايجاد موخوره:
1- سشوار و اتو حالت دهنده مو چربي طبيعـي مــو را از ميان برده كه سبب موخوره ميشوند
2- كمبود آب بدن: آب فراوان بنوشيد.
3- برس كشيدن موهاي خيس: چـون ســبب كشيدگـي ساقه مو شده و موها آسيب ميبينند.
4- از گيره و سنجاق سر كمتر استفاده كنيد.
5- در معرض زياد نور خورشيد قرار نگيريد.
6- در محصولات مو حاوي الكل استفاده نكنيد.
7- استـفاده از رنـــگ مــو و فر كردن مو نيز سبب موخوره ميگردد.
سـعي كنيد سر موهاي خود را براي پيشگيري از موخوره شدن هر 6 هفته يكبار اندكي كوتاه كنيد. 

چگونه مو ها را صاف و يا فر ميكنند؟ 
همانطور كه اشاره شد، مـو از پـروتـئـيـن كــراتين تشكيل يافته اسـت كـه قسـمت عـمده اين پروتئين از اسد آمينه سيستئين (CYSTEIN) ايجاد شده است.اين اسيد آمينه داراي تركيب سولفور در ساختمان خود ميباشد.هنگامي كه دو سولفور با يكديگر پيوند ميخورند تشكيل پيـوند دي سـولفـيـد را ميدهند كه يك پيوند كوالانسي مي بـاشـد. 
هـمچـنـين در مــــو تعداد زيادي پيوند هيدروژني مـوجــود مي بـاشـــد. خيس شدن موها سبب از هـم گسسـتـن پيوندهاي هيدروژني و خشك شدن موها سبب ميـگردد. 
بنابراين شما با خـيس كـردن مـوها قـادر بـه حــالت دادن موهاي خود مي بـاشيد. امـا بــراي فر كردن دائم موها از محصولات ويژه اي استفاده ميگردد. 

+ نوشته شده توسط نازنین روشن بخت در چهارشنبه یکم آذر 1391 و ساعت 11:2 بعد از ظهر |

 

موضوع:

    SOP               
 Cold  Agglutinin Titer

 


تیتراسیون آلگوتینین­های سرد


تهیه کننده: نازنین روشن بخت

 

 بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

هدف و معرفی:

تست سوولوژی آلگوتیناسیون سرد برای موارد مشکوک به پنومونی آتیپیک اولیه درخواست می­شود. این تست غربالگری تاکنون مفید واقع شده.

آنتی بادی مربوط به آلگوتیناسیون سرد در سرم حدود 55%افرادی که پنومونی آتیپیک اولیه دارند دیده شده­، این بیماری مربوط به دستگاه تنفس است که عامل آن مایکو پلاسما پونومونیه است. این آنتی­بادی­ها منجر به ایجاد آلگوتینه شدن گلبول­های قرمز بالغ در دمای °C4 می­شوند و در دمای بدن (°C37) هیچ آلگوتینه ای شکل نمی­گیرد.

بیماری­های مربوط به آنتی بادی­های سرد معمولاً اواخر هفته­ی اول و دوم بیماری شدت می­یابند و به ماکسیمم حد خود می­رسند و تا هفته­ی ششم یا کاهش می­یابند یا به طور کلی از بین می­روند. در مایکوپلاسماپونومونیه رابطه­ای بین میزان آنتی­بادی­های سرد و شدت بیماری و میزان درگیری ریه و همچنین طول بیماری وجود دارد.

تیترهای بسیار بالا گاهی در آنمی همولیتیک یافت می­شود.

افزایش 4 برابر در تیتر (در 2 سرم) در صورتی که یک نمونه اوایل بیماری گرفته شده باشد و یک نمونه چند روز یا چند هفته بعد نشاندهنده­ی یک بیماری حاد است.

آلگوتینین­های سرد همچنین ممکن است به دنبال بیماری­های دیگری از جمله بیماری کبدی­، آنمی همولیتیک­، عفونت مزمن­، لشمانیازیس­، تب آب سیاه ایجاد شود. بیشتر این بیماری­ها نشانه­هایی دارند که به آسانی از پنومونی آپتیک اولیه قابل تشخیص هستند.

بیشتر آلگوتین­های سرد برای آنتی ژن I که روی گلبول­های قرمز بیشتر افراد وجود دارد اختصاصی عمل می­کنند. نمونه باید گرم نگه داشته شود تا زمانی که سرم حاوی آنتی­بادی بتواند از گلبول قرمز بیمار که حاوی آنتی­ژن I است جدا گردد.

نوع نمونه قابل اندازه­گیری: سرم هپارینه

نحوه­ی ذخیره­سازی: نمونه باید 30 دقیقه قبل از جداسازی سرم برای تست در درمای °C37 انکوبه شود. انکوباسیون در دمای °C37 منجر به جدا شدن آلگوتینین­های سرد از سلول­های بیمار می­شود اگر نمونه در جایی سرد نگهداری شود ممکن است آنتی­بادی به آنتی­ژن متصل گردیده و منجر به افزایش تیتر شود. روند صحیح آزمایش به این ترتیب است که نمونه از زمانی که گرفته می­شود باید گرم نگه داشته شود تا زمانی که سرم را از گلبولها جدا می­کنیم.ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط نازنین روشن بخت در چهارشنبه یکم آذر 1391 و ساعت 10:28 بعد از ظهر |

برگزاری کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر و اصول PCR (Primer Design and PCR Principles) در  دانشگاه شهید بهشتی

گروه مهندسی زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی دو روزه در زمینه انواع PCR و موارد استفاده آن در بیوتکنولوژی و پزشکی با اهداف آشنایی با PCR و مکانیسم ملکولی آن، اصول مورد نیاز برای طراحی پرایمر، آشنایی با نرم افزار Oligo برای طراحی پرایمر، آشنایی با انواع PCR (Nested PCR, SOE PCR, Touchdown PCR, Hot Start PCR) و کاربردهای آن و انجام PCR و بررسی خطا های کار (Troubleshooting) را در تاریخ 5 و 6 اسفندماه سال جاری برگزار کند.

 این کارگاه مناسب دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط با زیست شناسی، بیوتکنولوژی، کشاورزی، علوم آزمایشگاهی و همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های  پزشکی و پیراپزشکی می باشد. در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی شرکت اعطاء می گردد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی www.irnbt.com مراجعه و یا با شماره تلفن های 09124061249 و 22431782 تماس حاصل نمایند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در چهارشنبه بیست و نهم دی 1389 و ساعت 1:12 بعد از ظهر |

پیکا(انحراف اشتها)

کلمه ی پیکا(PICA) در لاتین به معنی پرنده ای است که غذای فراوان و مختلفی می خورد و در واقع تمایل به خوردن مواد درهم برهم دارد. به طور کلی، پیکا به معنی اشتیاق و تمایل به خوردن مواد غیرعادی و غیرطبیعی می باشد، که دارای مواد مغذای کم یا فاقد مواد مغذی هستند.

چه کسی پیکا دارد؟

در صورتی که مصرف مواد غیر خوراکی در فردی که سن وی بیش از 24- 6 ماه است، به مدت یک ماه یا بیشتر مشاهده شود، فرد مبتلا به پیکا می باشد.

مردمی که خوردن بعضی از مواد غیرطبیعی ریشه در فرهنگ و اعتقادات آن ها دارد، از این تعریف مجزا می باشند.

این قبیل مواد غیر خوارکی عبارت اند از: نشاسته، خاک، گِل رس، خاکستر، گچ، مهر نماز، پودر لباس شویی، مو، صابون، خمیردندان، قهوه، پلاستیک، خاکستر سیگار، سکه، ذغال، سر کبریت سوخته، ته سیگار، کاغذ و ... .

برای اطلاع بیشتر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در پنجشنبه هفدهم تیر 1389 و ساعت 10:50 بعد از ظهر |

بیلیروبین یکی از پیگمانت های صفراوی است که از تجزیه هموگلوبین حاصل میشود. گلبولهای قرمز پس از طی عمر خود در طحال توسط ماکروفاژهای طحالی تخریب میشوند. هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز پس از تخریب اریتروسیتها آزاد شده و تجزیه به یک هم و اسید آمینه میشود. حلقه هم نیز تجزیه شده و تبدیل به یک مولکول بیلی وردین و یک مولکول CO میشود. بیلی وردین تجزیه شده نیز توسط آنزیم بیلی وردین ردوکتاز  تبدیل به بیلی روبین میشود. این بیلیروبین بیلی روبین غیر کنژوگه بوده که در آب نامحلول میباشد. بیلی روبین غیر کنژوگه در خون به آلبومین که اصلی ترین ناقل در خون میباشد متصل شده و توسط آن به سمت کبد انتقال میابد. قبل از ورود به کبد بیلی روبین از آلبومین جدا شده و وارد سلولهای کبدی میگردد. در داخل سلولهای کبدی نیز به 2 پروتئین  Y , Z متصل شده و در داخل سلولهای کبدی انتقال میابد تا در نهایت از این 2 پروتئین نیز جدا شده و توسط آنزیم مسئول گلوکورونیداسیون با 2 مولکول اسید گلوکورونیک پیوند برقرار کرده و تبدیل به بیلی روبین کنژوگه میشود. بیلی روبین کنژوگه محلول در آب بوده و در حالت سلامت به مقدار بسیار ناچیز( حدود 2/0 ) در خون وجود دارد. بیلی روبین بعد از کنژوگاسیون وارد صفرا شده و از آنجا وارد روده کوچک میشود. قسمتی از بیلیروبین کنژوگه تحت اثرز آنزیم گلوکورونیداز به حالت غیر کنژوگه و در نهایت تحت اثر تغییرات بیشتر به اوروبیلینوژن تبدیل میشود. قسمتی از آن  بازجذب شده و به صورت اوروبیلین از طریق ادرار دفع میشود و قسمتی از اوروبیلینوژن نیز وارد روده بزرگ شده و به استرکوبیلینوژن تبدیل میشود و در نهایت به صورت استرکوبیلین از طریق مدفوع دفع میشود و باعث ایجاد رنگ قهوه ای در مدفوع میشود. بیلی روبین در حالت سلامت در ادرار به میزان بسیار کم وجود دارد و باعث ایجاد رنگ زرد ادرار میشود. بیلی روبین کنژوگه توسط معرف دیازو به صورت مستقیم وارد واکنش شده و اندازه گیری میشود از این رو به آن بیلیروبین مستقیم گفته میشود در حالیکه بیلی روبین غیرکنژوگه به دلیل اینکه به صورت مستقیم وارد واکنش نمیشود به عنوان بیلی روبین غیرمستقیم میشناسند. مواردی که با هایپر بیلی روبینمی مواجه هستیم به 2 دسته هایپر بیلی روبینمی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشوند.

برای اطلاع بیشتر به ادامه مطلب بروید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در جمعه چهاردهم خرداد 1389 و ساعت 1:3 قبل از ظهر |

 

یک واکسن خوکی می‌تواند مانع از گسترش بیماری کشنده مغزی نوروسیستی‌سرکوزیس (neurocysticercosis) در انسان شود. نوعی کرم‌ نواری موسوم به کرم کدوی خوکی (با نام علمی تنیا سولیوم) در این بیماری نقش حیاتی دارد. در این بیماری کیست‌هایی در مغز و ستون فقرات انسان ایجاد می‌شود که عامل اصلی صرع اکتسابی در کشورهای آندمیک و در حال توسعه می‌باشد.
در این بیماری تخم کرم از طریق مدفوع انسان در محیط خارج پراکنده می‌شود و خوک با بلع این تخم‌ها همراه با آب و غذای خود به شکل لاروی انگل که سیستی‌سرکوس نامیده می‌شود، آلوده می‌شود. سپس انسان‌ها با خوردن گوشت نیم‌پز یا ناپخته خوک به فرم بالغ و نیز گاهی فرم لاروی آن مبتلا می‌شوند.
تنیا سولیوم هرساله موجب حدود ۵۰ میلیون عفونت کرم نواری و حدود ۵۰ هزار مرگ ومیر ناشی از بیماری مغزی آن یعنی سیستی‌سرکوزیس می‌شود. کرم بالغ در روده باریک انسان می‌تواند به طول چندین متر برسد و برای سال‌ها بدون هیچ عارضه‌ای زنده بماند، اما تخم‌های تولید شده متاسفانه در روده باز می‌شوند و لارو کرم به مغز مهاجرت و موجب نوروسیستی‌سرکوزیس می‌شود.
اخیراً در یک مطالعه پایلوت که به صورت کارآزمایی بالینی و تحت هدایت پروفسور مارشال لایتاولرز (Marshall Lightowlers) از دانشگاه ملبورن استرالیا در یک منطقه آندمیک بیماری در کامرون انجام شده است، واکسیناسیون خوک‌های جوان باعث ریشه‌کنی کامل و صد درصدی آنها در مقایسه با گروه کنترل گردیده است. این محققان در ابتدا ۲۴۰ بچه خوک را انتخاب و همه آنها را با داروهای ضد کرمی درمان کردند. سپس نیمی از آنها را واکسینه کردند و نیم دیگر را به عنوان کنترل در نظر گرفتند و بعد همه آنها را در بین گله‌ طبیعی خوک‌ها رها کردند. ۱۲ تا ۱۴ ماه بعد، در گروه کنترل، ۲۰ خوک آلودگی داشتند در حالی که در بین خوک‌های واکسینه شده هیچ موردی از آلودگی به تنیا سولیوم مشاهده نشد. نتایج و جزئیات بیشتر این مطالعه در شماره آینده مجله بین‌المللی انگل‌شناسی (International Journal for Parasitology) چاپ خواهد شد. منبع
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در چهارشنبه پنجم خرداد 1389 و ساعت 8:8 بعد از ظهر |

کم خونی مگالوبلاستیک

گروهي از كم خوني ها هستند كه در آنها اريتروبلاستها و نيز ساير پيش سازهاي سلول هاي خوني (پيش سازهاي گلبولهاي سفيد) دگرگونيهاي غير عادي و ويژه اي در بلوغ نشان مي دهند كه پيامد آن تأخير بلوغ هسته نسبت به سيتوپلاسم است .

در اين سلولها كروماتين هسته ظاهري ظريف و توري شكل با نماي باز و غير متراكم دارد.

 در اين كم خوني توليد هموگلوبين در سيتوپلاسم به صورت طبيعي ادامه دارد و بلوغ سيتوپلاسمي بدون مشكل است .

كم خوني مگالوبلاستيك معمولاً به علت كمبود اسيدفوليك و B12 رخ مي دهدو كمبود B12 و يا اسيدفوليك باعث اختلال در ساخت DNA در هسته سلولها مي گردد و در نتيجه هسته سلولها رشد كافي ندارند و بزرگ باقي مي مانند و سلول بزرگتر از اندازه طبيعي مي گردد (مگالوبلاستيك ).

 كم خوني ماكروسيتي است و ماكرواوالوسيت ها،نوتروفيل هاي غول آسا هيپرسگمانته در خون مشاهده مي گردند.

در يك كم خوني ماكروسيتي نورموبلاستيك (غير مگالوبلاستيك) نوتروفيل‏هاي غول آساي هيپرسگمانته و ماكرو اوالوسيت ها در خون محيطي مشاهده نمي شوند(مانند كم خوني به علت هيپوتيروئيديسم ) .

 پان ستيوپني معمولاً وجود دارد.MCV افزايش دارد،آنيزوسيتوز،پويكيلوسيتوز واضح وجود دارند.

 ميكروسيت ها و داكروسيت ها ديده مي شوند.

 بازوفيلي منقوط،اجسام هاول ژولي، گلبولهاي قرمز هسته دار و يا مگالوبلاست ها ممكن است ديده شوند .

 گرانولوسيت ها اكثراً بيش از 5 لوب دارند( هيپرسگمانتاسيون )

 سلولهاي مغز استخوان مگالوبلاستيك هستند(بزرگتر از اندازه معمول با هسته غير طبيعي)

هيپرپلازي شديد رده اريتروئيدي وجود دارد كه به علت خونسازي غير مؤثر موجب بروز كم خوني مي گردد .

برای اطلاع بیشتر به ادامه مطلب بروید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در جمعه سی و یکم اردیبهشت 1389 و ساعت 12:1 بعد از ظهر |
ژرفای خواب اندازه خواب آلودگی است که آن را می‌توان با ثبت الکتروآنسفالوگرام، حرکت های چشم، فشارخون و ضربان‌های قلب سنجید. از شروع خواب تا عمیق ترین مرحلهٔ آن بین سه تا پنج مرحله فاصله است.رویا در مراحل خواب سطحی اتفاق می افتد. معمولاً به هنگام خواب رفتن، نظام منطقی افکار به هم می ریزد، تصاویر بینایی از ذهن می گذرد. به دنبال این مرحله، عبوری سریع به خواب عمیق دیده می‌شود که به عمیق ترین سطح خواب در تمام طول شب می‌رسد. این خواب، بین بیست تا سی دقیقه به طول می‌انجامد. آن‌گاه خواب به تدریج سبک می‌شود، هفتاد دقیقه پس از به خواب رفتن، خواب به سطحی‌ترین حالت خود می‌رسد. در طول این مرحله خواب سبک، نخستین مرحله رویای شبانه شروع می‌شود و بین پنج تا ده دقیقه به‌طول می‌انجامد. به دنبال این مرحله، یک مرحله خواب عمیق‌تر آغاز می‌شود که سومین ساعات خواب را به دورهٔ دوم طولانی‌تر رویا و خواب سطحی‌تر متصل می‌کند.دوره سوم رویا، در پنجمین یا ششمین ساعت خواب اتفاق می‌افتد و بیست تا سی دقیقه به طول می‌انجامد. در هفتمین ساعت خواب دوره دیگری از خواب سبک و رویا موجود است که حدود یک ساعت طول می‌کشد.

ثبت حرکات کرهٔ چشم، نشان دهندهٔ فعالیت رویا است. چشم‌ها در طول خواب، معمولاً حرکات آهسته‌ای دارند. کرهٔ چشم در این حرکات به بالا و داخل چرخش دارد، گاهی ناگهان، مجموعه‌ای از حرکات سریع چشم در محور افقی یا بالا و پایین ملاحظه می‌شود که ممکن است بیست دقیقه یا بیشتر، به طول انجامد. این مرحله هم‌زمان با رویا است زیرا هم‌زمان با حرکات سریع چشم، فعال شدن هیپوفیز نیز دیده می‌شود.

خواب طبیعی به چهار مرحله تقسیم می‌شود که خواب‌شناسان، هر یک را با تغییرات خاص الکتروآنسفالوگرام مشخص می‌کنند. ویژگی الکتروآنسفالوگرام در حالت بیداری، وجود امواج آلفا به تعداد ۸ تا ۱۲ موج در ثانیه و فعالیت با توانش پایین و بسامدهای متغیر است. با شروع خواب آلودگی امواج آلفا ناپدید می‌شوند. مشخصهٔ مرحلهٔ اول که سبک‌ترین مرحلهٔ خواب است فعالیت با توانش پایین و ناهم‌زمانی می‌باشد که به‌ندرت با فعالیت منظم ۶ موج در ثانیه و با ولتاژ پایین همراه می‌شود. مرحلهٔ دوم که چند دقیقه پس از مرحله اول آغاز می‌شود و ویژگی آن تکرار فراوان نقش‌های دوکی موج در ثانیه است که دوک‌های خواب نام دارند. دیگر ویژگی مرحله دوم، امواج سوزنی پرتوان و مجموعه‌های ترکیبی است که به فاصله چند دقیقه دیگر امواج دلتا با توانش بالا با برگشت ۵/۰ تا ۲ موج در ثانیه ظاهر می‌شود که مشخصه مرحلهٔ سوم است. مرحلهٔ چهارم، هنگامی است که امواج دلتا، قسمت بیش‌تری از نوار را پر می‌کند.

خواب، نوسان خاصی را سیر می‌کند که شامل چهار یا پنج دوره است و هر یک با ظهور مراحل دوم، سوم و چهارم خواب که به مرحله‌ای شبیه مرحله اول باز می‌گردد، مشخص می‌شود. این دوره‌ها با فعالیت رویا همراه است و ویژگی آن حرکات سریع چشم است. خواب با حرکات سریع چشم، خواب ناراست یا خواب متناقض نما نامیده می‌شود که باالکتروآنسفالوگرام کم ولتاژ و ناهم‌زمان همراه است. در این مرحله حرکات چشم ها سریع است، تونوس ماهیچه‌ها از بین می‌رود، و تعداد ضربان قلب و تنفس افزایش می‌یابد و بی نظم می‌شود، فشار خون افزایش می‌یابد، آلت تناسلی دچار شق شدگی می‌شود، بر گردش خون مهبل افزوده می‌شود و ترشح هورمون رشد بدون تغییر باقی می ماند.

فعالیت رویا در این مرحله با خواب های مختلف مشخص می‌شود. به طور معمول در جریان خواب شبانه، چهار یا پنج مرحله رویا وجود دارد که جمع زمانی آن ها یک ساعت و نیم می‌شود که اندکی بیش از ۲۰ درصد تمامی زمان خواب است. نخستین مرحلهٔ رویا تقریباً ۹۰ تا ۱۰۰ دقیقه پس از شروع خواب روی می‌دهد و این امر هر ۹۰ دقیقه یک بار در طول خواب تکرار می‌شود. خواب هم‌زمان را می‌توان، بر مبنای عمق به چهار مرحله از خفیف ترین تا عمیق ترین طبقه بندی کرد.

خواب بدون حرکات سریع چشم را خواب اصیل می‌گویند که دارای امواج آهسته است، دوک های خواب و مجموعه‌های ترکیبی با الکتروآنسفالوگرافی شناخته می‌شوند. در این نوع خواب، چشم ها حرکات سریع ندارند، تونوس ماهیچه کاهش یافته، تعداد ضربان قلب و تنفس ثابت و عادی است، فشار خون کاهش یافته و آلت تناسلی دچار شل‌شدگی می‌شود، گردش خون مهبل کاهش و میزان ترشح هورمون رشد افزایش می‌یابد، رویاها کم، مبهم و مقطع است و قابل یادآوری نیستند.

+ نوشته شده توسط نازنین روشن بخت در پنجشنبه سی ام اردیبهشت 1389 و ساعت 3:37 بعد از ظهر |
 

اکینوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus )
نام بیماری: Echinococosis, Hydatid disease, Cystic Hydatosis, Hydatidosis disease

این کرم یکی از آلودگیهای جدی و مهم انسان به شمار رفته و در ایران نیز شایع حائز اهمیت است. این کرم از راسته سیکلوفیلیده و خانواده تنیائیده بوده و سگ سانان میزبان اصلی (نهایی) و علفخواران میزبان واسط اصلی آن هستند و انسان بطور اتفاقی بدمرحله لاروی آن (به عنوان میزبان واسط غیرفعال) مبتلا می‏شوند.

تاکنون چهار گونه از جنس اکینوکوکوس شناسایی شده است که در انسان قادر به ایجاد بیماریهای  مختلفی هستند:

۱)E.granulosus (مسبب بیماری کیست هیداتید)،

۲)E.multilocularis(مسبب کیست آلوئولی)

۳)E.vogeli(مسبب بیماری پلی کیستیک)و

۴)E.oligarthrus(مسبب بیماری پلی کیستیک).

برای اطلاع بیشتر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389 و ساعت 8:2 بعد از ظهر |

مقدمه

خانواده فاسیولیده کرمهایی هستند پهن به شکل برگ درخت که انگل کبد یا مجرای صفراوی و روده پستانداران هستند. این انگل در اکثر نقاط دنیا مشاهده می‌شود بخصوص در کشورهایی که پرورش گوسفند رواج دارد آلودگی با نسبت بالا در بین دامها ملاحظه می‌شود. آلودگی انسان با این انگل در برخی نقاط مانند آمریکای جنوبی و کشورهای مدیترانه‌ای مانند ایران گزارش شده است.


 

ویژگیهای کرم فاسیولا

کرم فاسیولا به شکل برگ به اندازه 5 - 3 سانتیمتر دارای دو بادکش دهانی و شکمی است. سطح بدن از کوتیکول خاردار پوشیده شده است. سیستم تناسلی هرمافرودیت با دو بیضه منشعب در قسمت عقب کرم و تخمدان منشعب و رحم پر پیچ و خم در قسمت جلو است که به سوراخ تناسلی ختم می‌شود. دستگاه گوارش ناقص و فاقد مخرج است، ولی دارای انشعابات زیاد سکوم (روده کور) می‌باشد.

چرخه زندگی فاسیولا

تخم انگل که پس از لقاح تخمک و اسپرم از یک کرم یا از دو کرم مختلف تولید می‌شود پس از آنکه از طریق مدفوع میزبان نهایی به آب شیرین محیط زیست افتاده پس از 2 - 1 هفته نوزاد مژه‌داری به نام میراسیدیوم از آن خارج شده و به بدن حلزون واسط به نام لیضه و لاروهای کاملتر به نام اسپروفیت ورودی و بالاخره سرکر تشکیل می‌شود. سرکر از حلزون خارج شده و در آب شناکنان به طرف گیاهان اطراف برکه یا جوی آب رفته، دور آن را لایه مقاومی می‌گیرد که از این پس به آن متاسرکر می‌گویند.

انسان یا حیوان گیاهخوار (میزبان نهایی) با خوردن متاسرکر به آن آلوده می‌شود. دیواره متاسرکر در معده متلاشی شده و سرکر آن آزاد می‌شود که دیواره معده یا روده را سوراخ کرده پس از ورود به محیط عمومی لایه خارجی کبد را سوراخ کرده و به کبد وارد شده و با تغذیه از سلولهای پارانشیم کبد به کرم بالغ تبدیل می‌شود.

بیماریزایی

آسیبهای ناشی از بیماری فاسیولا ارتباط با تعداد کرم در بدن دارد. آسیبهای اولیه در اثر جابجایی در بافت کبد برای رسیدن به مجرای صفرا ایجاد می‌شود که در برخی اوقات مرده کرم سبب ایجاد نسج فیبری می‌شود. در انسان فقط تعداد کمی از کرمها به مجرای صفرا می‌رسند که در آنجا چند ماه تا چند سال زنده می‌مانند. کم خونی از عوارض اصلی بیماری است.

علت کم خونی تغذیه کرم از خون ، ایجاد خونریزی از مجاری صفراوی و کم شدن عمر گلبولهای قرمز خون می‌باشد. وجود کرم فاسیولا که گاهی وارد اعضای دیگر بدن می‌شود سبب ایجاد آسیب در آنها می‌شود مانند آسیبهای معدی ، لوزوالمعده و طحال و بافت زیر جلد و عروق خونی و ریه و مغز و عضلات و آپاندیس.

 

 علایم بالینی

دوره کمون بستگی به تعداد کرم وارد شده به بدن دارد. در یک اپیدمی فرانسه علایم بیماری 6 هفته پس از خوردن سبزیهای آبزی آغاز شد و حداکثر علایم بین 2.5 - 2 ماه ظاهر گردید. علایم اولیه بیماری عبارتند از تعریق زیاد ، دردهای شکمی و کهیر. فاصله زمانی بین ورود تخم انگل به بدن و مشاهده تخم در مدفوع بستگی به تعداد کرم دارد که حد متوسط آن در انسان بین 3 تا 4 ماه محاسبه شده است.

تشخیص بیماری

آزمایش خون بالا رفتن لوکوسیتها را نشان می‌دهد که تعداد آن بین 10 تا 40 هزار در میلیمتر مکعب می‌شود و نسبت ائوزینوفیلی از 0.5 بیشتر است. کم خونی به صورت کاهش هموگلوبین مشاهده می‌شود. آزمونهای کبدی در دوره حاد بیماری متغیر است. بهترین وسیله تشخیص استفاده از آزمون انگل شناسی است که تخم فاسیولا را در مدفوع و مایع کشت شده از دوازدهه مشاهده می‌نماییم..


 

درمان فاسیولازیس

از سالها قبل تعدادی دارو برای درمان بیماری بکار رفته است که 3 داروی مهم شامل بیتی نول ، تریکلابندازول و پرازیکوآنتل است.

پیشگیری

انسان باید از خوردن گیاهان و سیزیجات نشسته و آبهای آلوده اجتناب نماید. بهترین راه پیشگیری در حیوانات درمان آنها و نیز از بین بردن حلزونهای ناقل با استفاده از مواد شیمیایی و بهسازی محیط است.

انواع فاسیولا

فاسیولا انواع مختلف دارد که برای حیوانات گیاهخوار در اغلب نقاط دنیا آلوده کننده است. نام برخی از آنها عبارتند از: فاسیولا ژیگانیتکا ، فاسیولا ایندیکرم ، فاسیولا ماگنا ، فاسیولا امریکانا ، فاسیولا کالیفرنی ، فاسیولا نیانزه ، فاسیولا اجلافی و فاسیولای جکونی

 

منبع :    www.roshd.ir


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در شنبه هجدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 0:13 قبل از ظهر |
 

 

پاورپوینت اموزشی سستود ها از دانشگاه اراک براتون گذاشتم امیدوارم بتونین دانلود کنید و استفاده کنید

تهیه کنندگان : فرهاد محمد پور – مصطفی اجتهادی فر

دانشگاه علوم پزشکی اراک

arakmls.wordpress.com

برای دانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 5:38 بعد از ظهر |
ECG  چيست ؟

         الکتروکاردیوگرام پروسه بدون دردی است که فعالیت الکتریکی قلب را ضبط می کند. الکترودهای فلزی کوچکی بر روی مچ دست ، قوزک پا و سینه افراد قرار داده می شود. سیگنالهای الکتریکی از الکترودها و از طریق سیمهایی به دستگاه نوار قلب منتقل می شوند و این دستگاه سیگنالها را بصورت امواج نمایش می دهد. امواج محتلف نمایانگر نواحی متفاوتی از قلب هستند که جریان الکتریکی از آنها عبور می کند. جریانهای الکتریکی ماهیچه قلب را منقبض و منبسط می کنند. موج P نمایانگر جریان الکتریکی در حفرات بالائی قلب ( دهلیزها ) است. کمپکس QRS نشاندهنده جریان الکتریکی در حفرات پائینی قلب (بطن ها) می باشد. موج T نمایانگر دوره استراحت کوتاه قلب است ، زمانی که بین دو ضربان قلب دوباره شارژ می شود.

برای اشنایی با روش انجام نوارقلبی و اموزش ان با انیمیشن به ادامه مطلب بروید
         


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 0:10 قبل از ظهر |

لامهای بخش انگل شناسی (ترماتودها)رو برای دانلود گذاشتم                                                 

تهیه کنندگان : فرهاد محمد پور – مصطفی اجتهادی فر

دانشگاه علوم پزشکی اراک

arakmls.wordpress.com

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید                                                                                            


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389 و ساعت 8:35 بعد از ظهر |
جواب یکی از سوالات فیزیولوژی رو در ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389 و ساعت 11:0 بعد از ظهر |

                                        

آزمایش کامل خون، همان آزمایش معروفی است که تعداد سلولهای اصلی خون طی آن اندازه گیری میشود.آزمایش خون (CBC) به معنای شمارش کامل خون یکی از ابتدایی ترین و در عین حال اصلی ترین آزمایشاتی است که می تواند زمینه تشخیص بسیاری از بیماریها را فراهم آورد و از همه مهم تر، بیانگر شرایط کلی و حیاتی بدن می باشد. برای آشنایی بیشتر با اجزای این آزمایش و فهمیدن اینکه معنی آن چند حرف انگلیسی مثل با اعدادی که روبه رویشان نوشته میشود چیست، می توانید مطالب زیر را دنبال HCT یا RBCکنید.

RBC (Red blood cell)

RBC  مخفف سلول قرمز خون است. این سلولهای قرمز خون یا همان گلبولهای قرمز، در واقع اصلی ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. این رنگ به دلیل وجود ماده ای به نام هموگلوبین میباشد که به گلبول قرمز کمک میکند تا اصلی ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دی اکسید کربن را انجام دهد.به طور خلاصه، گلبولهای قرمز، اکسیژن را از ریه به بقیه سلولهای بدن حمل می کنند.

مقادیر طبیعی:

بین 4/7 تا 6/1 میلیون در هر میکرو لیتر خون میباشد. این عدد برای خانمها مقداری کمتر و در کودکان تا اندازه ای بیشتر است.

چه چیزهایی باعث کاهش RBC میشود؟

خونریزیهای دستگاه گوارش مثل خونریزی معده یا روده، خونریزی از محل زخم، سوءتغذیه، کمبود آهن یا کمبود ویتامین    B12شکستن  سلولهای خونی یا همولیز آنها در اثر بعضی از بیماریهای خاص مثل فاویسم، برخی از مشکلات ژنتیکی مثل گلبولهای قرمز داسی شکل ،مشکلات مغز استخوان ، بیماری های کلیوی ، بیماریهای مزمن، تومورهای سرطانی و بیماریهای روماتویید)التهاب مفاصل)                                                                                                                                          

چه مواردی موجب افزایش RBC  میگردد؟                                                                                                                                                                                                           

مقدار بالای گلبول قرمز میتواند نشان دهنده ظرفیت بالای حمل اکسیژن باشد. در بعضی از ورزشکاران و همچنین هنگام زندگی در ارتفاعات به خاطر کمبود اکسیژن هوا    RBC افزایش می یابد. امراض ریوی یا کلًا هر نوع بیماری که هیپوکسی مزمن (کمبود اکسیژن طولانی مدت در بدن ) ایجاد میکند، مثل بیماریهای قلبی مادرزادی ، باعث تولید بیشتر RBC می شوند.

نکته:

به طور طبیعی، گلبول قرمز بعد از تولید در مغز استخوان، ١٢٠ روز در خون زندگی میکند و در آخر عمر خود خرد شده و به عناصرسازنده اش تبدیل میشود.

مقدار RBC  در طی بارداری به طور طبیعی تا حدی کمتر نشان داده میشود، چون حجم قسمت مایع خون افزایش می یابد.

عدد RBC در واقع مقدار دقیق گلبولهای قرمز در ١میلی لیتر خون است.

بسته به آزمایشگاه و نوع کیت مورد استفاده، ممکن است مقیاس شمارش این سلول فرق کند.

خوردن داروھایی مثل کلرامفنیکل ھم باعث کاھش RBC میشود.

WBC (white blood cell)

این سه حرف مخفف سلولهای سفید خون یا گلبولهای سفید است. اندازه گیری مقدار گلبولهای سفید خون، یکی از روشهای اصلی برای تعیین وجود عفونت در بدن میباشد، چون این سلولها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند، در بیماریهای عفونی و غیرعفو نی واکنشهای  مختلفی از خود نشان میدهند.شمارش WBC ها دو جزء دارد: یکی مقدار کلی گلبولهای سفید در یک میلی لیتر خون و دوم شمارش جزء به جزء این سلولها، چون گلبول های سفید خون، پنج نوع مختلف دارند که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع، معنی خاص خود را خواهد داشت

 انواع گلبول های سفید: مقادیر طبیعی : در بزرگسالان و بچه های بالاتر از دو سال مقدار گلبول سفید بین ٥ تا ١٠ هزار در هر میلی لیتر خون طبیعی است و WBC کمتر از ٢٥٠٠ و بیشتر از ٣٠٠٠٠ نشان دهنده بیماریهایی است که گاهی خطرناک می باشند.

چه عواملی WBC را کاهش یا افزایش میدهد؟

لکوپنی یا کاهش گلبول سفید به مقادیر کمتر از ٤ هزار گفته میشود که معمولا در اثر نارسایی مغز استخوان، مسمومیت دارویی ، عفونت بسیار زیاد، سوءتغذیه، بیماریهای خودایمنی و ایدز به وجود میآید. در بسیاری از انواع نارسایی های مغز استخوان، مثلا بعد از شیمی درمانی، رادیوتراپی و ... هم این مقدار کاهش می یابد. در ضمن افزایش گلبول سفید، لکوسیتوز نام دارد و به مقادیر بالاتر از ١٠ هزار گفته می شود که به  طور معمول نشان دهنده عفونت، التهاب، تخریب بافت بدن، لوسمی یا سرطان خون است.ضربه و جراحت، استرس و تب هم مقدار WBC را افزایش میدهد.

نکته:

کار اصلی گلبول سفید مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی و مزاحم از بدن است و در مواقع بروز آلرژیھا، این سلولھا مسول بروز واکنش ھستند

تغییر ھر کدام از انواع WBC معنی خاص خود را دارد و ممکن است نشان دهنده عفونت یا میکروب (مثل باکتری یا ویروس) یا حتی استرس باشد.

فعالیت شدید بدنی و ورزش سنگین ھم برای مدتی باعث بالا رفتن تعداد WBC در خون میگردد. بارداری و زایمان هم این مقدار را افزایش میدهند.

در برگه های آزمایش مختلف ممکن است به صورتهای مختلف Hg، HGBیا Hgb نوشته شود. همه این ها مخفف کلمه هموگلوبین میباشد که یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده گلبول های قرمز است و با اکسیژن ترکیب شده و آن را در خون حمل می کند.این ماده که در آن آهن به کار رفته، جایگاه های مختلفی برای ترکیب با اکسیژن دارد. هموگلوبین در جایی که اکسیژن زیاد وجود دارد با آن ترکیب میشود و در محیط کم اکسیژن، آن را آزاد میکند.اندازه گیری مقدارکلی هموگلوبین، به نوعی نشان دهنده تعداد گلبولهای قرمز است

مقادیر طبیعی: برای آقایان ١٤ تا ١٨ گرم در دسی لیتر و برای خانمها مقادیر ١٢ تا ١٦ گرم در دسی لیتر میباشد.

محدوده خطر: هموگلوبین زیر ٥ و بالای ٢٠ مقادیر خطرزا به حساب میآیند و حتما نیازمند رسیدگی فوری هستند

چه مواردی باعث کاهش یا افزایش هموگلوبین میشود؟

همان دلایلی که باعث کاهش گلبولهای قرمز می شوند، با تخریب هموگلوبین، مقدار آن را هم کم می کنند. کمخونی، خونریزی شدید، سرطان، سوءتغذیه، بیماری لوپوس، بیماریهای کلیوی و بزرگی طحال موجب کاهش هموگلوبین میشوند. مصرف آنتی بیوتیکها، آسپیرین و ایندومتاسین و همچنین داروهای ضدسرطان از مقدار هموگلوبین خون میکاهند اما مشکلات ریوی، سوختگی شدید، نارسایی مزمن ریه و از دست دادن زیاد آب بدن (دهیدراسیون ) مقدار این ماده حیاتی را افزایش میدهند. داروهای جنتامایسین و متیلدوپا هم میزان هموگلوبین را میافزایند.

نکته:

مقدار ھموگلوبین در بارداری کاھش مییابد، چون با اینکه خونسازی کمی بیشتر شده است، اما حجم مایع بدن و خون بالا رفته و مقدار کلی ھموگلوبین در ھر دسی لیتر کاھش مییابد.

زندگی در ارتفاعات ھم به خاطر نیاز بیشتر بدن به اکسیژن و کمبود اکسیژن محیط، باعث تولید بیشتر ھموگلوبین میشود

در طحال اغلب سلولھای پیر خون تخریب میشوند. بزرگ شدن طحال، یعنی تخریب بیشتر سلولھا که به دنبال آن کاھش گلبول ھای قرمز و ھموگلوبین رخ میدھد.

HCT (Hematocrit)

هماتوکریت یا HCT هم یکی از مقادیر اندازهگیری گلبول قرمز است. به طور کلی هِم به معنای آهن است و هر جا در هر کلمه ای آمد، حتما آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد.هماتوکریت درصدی از حجم کل خون است که شامل گلبول های قرمز می باشد و با اندازه گیری قسمت قرمز رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه گیری می شود.به خاطر بیماریها و شرایط مختلفی که میتوانند اندازه گیری هموگلوبین و گلبول قرمز را با اشکال مواجه کنند HCT  هم اندازه گیری میشود تا به طور مستقیم نشان دهنده اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز باشد. این عدد معمولا با درصد نشان داده میشود.

مقادیر طبیعی: ٤٢ تا ٥٢ درصد برای آقایان و ٣٧ تا ٤٧ درصد برای خانمها. در خانمهای باردار 33درصد بالاتر از طبیعی است

محدوده خطر: HCT بالاتر از ٦٠ درصد و پایین تر از ١٥ درصد

چه عواملی موجب کاهش یا افزایش HCT میگردد؟

شرایطی مثل پرکاری تیروئید، سیروز کبدی، نارسایی مغز استخوان و میلوم مولتیپل (Multiple myeloma  ) نیز باعث کاهش هماتوکریت میشوند. از نظر دیگر سوختگی، اسهال شدید، بیماریهای انسدادی ریوی، از دست دادن زیاد آب بدن، تولید بیش از حد گلبول قرمز از عوامل افزایش دهنده ی  HCT هستند.

نکته:

بیماریھایی که باعث به وجود آمدن شکلھای غیرطبیعی گلبول قرمز میشوند (مثل بیماری گلبول قرمز داسی شکل ) مقدار    HCTرا تغییر میدهند.

وقتی مقدار گلبول سفید خیلی بالا باشد، بر مقدار  HCT موثر است.

در صورت طبیعی بودن اندازه ھای گلبول قرمز، مقدار ھماتوکریت، سه برابر ھموگلوبین است.

ھماتوکریت را نباید بلافاصله بعد از خونریزی شدید اندازه گیری کرد

PLT(پلاکت ها)

پلاکتها، اجزای کوچک مسطحی هستند که در خون وجود دارند و از بقیه سلولهای خونی بسیار کوچک ترند. این ساختارها حاوی آنزیم هایی هستند که باعث انعقاد خون میشوند و وظیفه اصلی آنها جلوگیری از خونریزی و خارج شدن گلبول قرمز از داخل رگ است. علامت   PLT در آزمایش خون نشان دهنده تعداد پلاکتها در هر میلی لیتر مکعب خون است و عدد مربوط به آن معمولا بزرگ ترین عدد برگه آزمایش خون است . غیر از کنترل انعقاد خون، از میزان پلاکت برای بررسی روند بهبود نارسایی مغز استخوان و بیماریهای خونی هم استفاده میشود.

مقادیر طبیعی: پلاکت بین ١٥٠ هزار تا ٤٠٠ هزار در هر میلیمترمکعب خون برای بزرگسالان طبیعی است. در نوزادان این مقدار کمی بیشتر است.

محدوده خطر: پلاکت زیر ٥٠ هزار یا بیشتر از یک میلیون غیر طبیعی و نیازمند توجه خاص است.

چه عواملی پلاکت را کاهش یا افزایش میدهد؟

بزرگ شدن طحال، خونریزی شدید و مصرف پلاکت، لوسمی یا سرطان خون، ترومبوسیتوپنی، انواع وراثتی کمبود پلاکت، انعقاد منتشر خون در داخل رگها، شیمی درمانی بعد از سرطان، عفونت و نارسایی مغز استخوان باعث کاهش پلاکت میشوند. عدم تولید پلاکت میتواند به خاطر مشکلات استخوانی نیز باشد .

بیماری آرتریت روماتویید، کمخونی فقر آهن، مشکلات بعد از برداشتن طحال، بعضی سرطانها و بیماریهای ژنتیکی خاص موجب افزایش مقدار پلاکت میگردد.

نکاتی در رابطه با پلاکت خون

ورزش شدید و قدرتی باعث افزایش میزان پلاکت میشود.

در ھنگام قاعدگی مقدار پلاکت خون کمی کاھش پیدا میکند.

قرصھای ضد بارداری باعث بالا رفتن مقدار پلاکت میشوند.

داروی استامینوفن پلاکت را کاھش میدھد.

اجزای دیگر آزمایش خون

به غیر از اجزای اصلی آزمایش خون مثل مقدار پلاکت، گلبول سفید و قرمز و هموگلوبین مقادیر دیگری مثل:

MCV یا mean corpuscular volume و MCH یا mean corpuscular hemoglobin وجود دارند که همه مربوط به گلبول قرمز و اندازه و شکل و مقدار هموگلوبین آن هستند. مقادیر متفاوت هر کدام از این ها میتواند نشان دهنده ی نوع خاصی از کم خونی باشد

چگونگی انجام آزمایش خون

آزمایش خون یکی از ساده ترین روشهای آزمایشی است. با پیشرفت تکنولوژی و وجود دستگاههای جدید معمولا پس از چند دقیقه می توان پاسخ این آزمایش را دریافت کرد. برای انجام این آزمایش حدود ٥ تا ٧ میلی لیتر از خون وریدی )سیاهرگی( لازم میباشد که معمولا آن را در یک لوله آزمایش که با ماده ضدانعقاد خون پوشیده شده است جمع آوری میکنند. برای ترکیب شدن بهتر ماده ضدانعقاد با خون، موقع خونگیری و کمی بعد از آن، لوله را تکان میدهند. در طی انجام آزمایش باید از هر اتفاقی که موجب تخریب سلولهای خونی میشود جلوگیری کرد. بعد از انجام آزمایش میبایست. مدتی روی محل خونگیری فشار آورد تا خون بند بیاید . در موارد کم خونی شدید هم، خونگیری برای انجام آزمایش خون مشکلی ایجاد نمیکند. برای کسانی که از سوزن یا مشاهده ی خون ترس دارند، باید تمهیدات ویژه در نظر گرفت. بهترین زمان برای انجام آزمایش خون صبح و در شرایط طبیعی بدن است. استرس، فعالیت بدنی شدید و یا خونریزی حاد میتواند نتایج آزمایش را کمی تغییر دهد.

به نقل از دکتر سید احسان بیکایی

+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در جمعه سوم اردیبهشت 1389 و ساعت 1:8 قبل از ظهر |

دکستروکاردیا سیتوس اینورسوس به قلبی اشاره دارد  که تصویر آینه مانند در سمت راست است. درصورتی که تمام ارگان های احشایی مانند آینه (تصویر معکوس) شوند  اصطلاح دکستروکاردی سیتوس اینورسوس توتالیس (کامل) بکار برده می شود.

دکستروکاردی یک مورد در هر دوازده هزار مورد رخ می دهد. در حالی که یکی از 30 نفر این افراد سیتوس اینورسوس دارند. نوع کامل آن یک مورد از هر پنج هزار مورد دکستروکاردی سیتوس اینورسوس است

اگرچه افراد مبتلا به دکستروکاردی سیتوس اینورسوس مشکلات پزشکی به دلیل این اختلال ندارند برخی از این افراد به یک سری مشکلات روده ای، مری ، برونش و قلبی دچار می شوند برخی از این مشکلات اگر مورد توجه قرار نگیرد می تواند تهدید کننده  حیات باشد

+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در پنجشنبه دوم اردیبهشت 1389 و ساعت 6:45 بعد از ظهر |


فشار خون بالا در چه کسانی دیده می شود؟

فشار خون بالا خصوصاً در افراد مسن بسیار شایع است.تقریباً در حدود یک نفر از هر چهار نفر از فشار خون بالا رنج می برند. در بیماران جوانتر در مردان شایعتر است ولی در سنین بالاتر در زنان بیشتر از مردان دیده می شود. به طور کلی با افزایش سن خطر ابتلا افزایش می یابد. علت ایجاد فشار خون بالا چیست؟ علل بروز این بیماری هنوز به طور کامل شناخته نشده است . در بیشتر موارد افزایش مقاومت محیطی عروق مسئول افزایش فشار خون است که خود علل متفاوتی دارد.

عوامل مستعد کننده چیستند؟

بیشتر مردم (نزدیک به نود و پنج درصد آنها) از نوعی افزایش فشار خون رنج می برند که علت مشخصی برای آن یافت نشده است. به این فرم، افزایش فشار خون اولیه گفته می شود. عوامل زیر در بروز این نوع افزایش فشار خون موثر هستند:

سن : در مطالعات مختلف نشان داده شده است که سیر پیشرونده افزایش فشار خون با افزایش سن ارتباط دارد.

ژنتیک : به خوبی اثبات شده است که عوامل ژنتیکی که به ارث می رسند با افزایش فشار خون ارتباط دارند.

نژاد : سفید پوستان ونژاد هندواروپایی بیشتر دچار افزایش فشار خون می شوند.

عوامل محیطی : مانند چاقی، الکل، نمک زیاد و استرس نیز موثر هستند. پنج درصد باقی مانده مبتلایان به فشار خون افزایش یافته علت مشخصی برای بیماری خود دارند. به این نوع، افزایش فشار خون ثانویه گفته می شود. عوامل زیر در بروز این نوع افزایش فشار خون موثر هستند:

بیماری کلیوی : به دلیل احتباس آب و نمک در بدن موجب بالا رفتن فشار خون می شود. این افزایش، خود می تواند باعث ایجاد بیماری کلیوی شود و یا آن را بدتر کند. بیماریهای غدد درون ریز : (مانند سندرم کوشینگ، هایپرپلازی آدرنال و فئوکرومو سایتوما). داروها و سموم : افزایش فشار خون می تواند عارضه جانبی استروئیدها، الکل، کوکائین، سیکلوسپورین و اریتروپوئیتین باشد. مصرف مواد حاوی تیروزین مانند برخی از پنیرها در افرادی که از داروهای ضد افسردگی خاصی استفاده می کنند ممکن است منجر به حمله افزایش فشار خون در این افراد شود.

خطر افزایش فشار خون در زنانی که از قرصهای ضد بارداری استفاده می کنند، بیشتر است. اشکال در سیستم عصبی خودکار و یا سیستم هورمونی کلیه ( رنین آنژیوتانسین ). مقاومت به انسولین فشار بالا در اوایل بارداری ممکن است نشان دهنده افزایش فشار خون اولیه باشد.

فشار خون بالا در نیمه دوم حاملگی پره اکلامپسی نامیده می شود که معمولاً اگر کنترل شود، پس از زایمان از بین می رود و مشکل جدی ایجاد نمی کند. چرا باید فشار خون بالا را کنترل کرد؟ فشار خون بالا یک عامل خطر مهم در ایجاد نارسایی قلبی است. همچنین می تواند موجب نارسایی کلیه، مشکلات عروق محیطی، تخریب عروق شبکیه چشم، سکته مغزی و حمله قلبی شود به همین دلیل پیشگیری و درمان آن بسیار مهم است. اگر میزان فشار خون به سرعت بالا رفته و به حدود ١٣/٢٠٠ برسد به آن فشار خون بدخیم گفته می شود که آسیب زیادی ایجاد می کند و موجب مرگ و میر می شود.

فشار خون بالا چگونه تشخیص داده می شود؟

میزان فشار خون : فشار خون در چند نوبت و در شرایط استاندارد اندازه گیری می شود. عکس قفسه سینه : ممکن است علائم نارسایی قلبی و بزرگ شدن قلب را نشان دهد. نوار قلب : ممکن است بزرگی بطن چپ یا کم خونی موضعی (ایسکمی) را نشان دهد. آزمایش خون : اوره و الکترولیتها برای بررسی عملکرد کلیه و همچنین چربی و قند خون. آزمایش ادرار : برای یافتن بیماری کلیوی.

فشار خون بالا چگونه درمان می شود؟

هدف از درمان رساندن فشار خون به کمتر از٩٠/١٤٠ در افراد معمولی و کمتر از٨٥/١٣٠ در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی یا دیابت است. با این هدف که در دراز مدت خطر عوارض وخیمی که گفته شد کاهش پیدا کند. برای کمک به کاهش عوارض بهتر است: *سیگار ترک شود تا آسیب عروقی کمتر گردد. * کاهش وزن با رژیم غذایی و یا ورزش. * کاهش مصرف نمک و اجتناب از مصرف غذاهایی که شور تهیه می شوند. *افزایش فعالیت بدنی و ورزش منظم. *کاستن از استرس. برای کنترل فشار خون پزشک ممکن است داروهای مختلفی تجویز کند که مکانیسمهای متفاوتی دارند. معمولاً یک نوع دارو همراه تغییر شیوه زندگی به صورتی که گفته شد به کار می رود. اگر به اندازه کافی موثر نباشد داروهای دیگری اضافه می شوند. انتخاب دارو به عوامل متعددی از جمله شرایط جسمانی فرد بستگی دارددر سیستول، فشار خون در مقابل دیواره رگها وقتی قلب از تلمبه زدن متوقف شده و عدد اول و بالایی است و حالت نرمال بین ۱۲۰ تا ۱۳۵ میلی متر جیوه است.
در حالت دیاستول، فشار خون در دیواره رگها بین هر ضربان قلب، زمانی که قلب در حالت استراحت قرار دارد و عدد پائینی است و روی ۸۵ میلی متر جیوه و پائین تر است.
فشار خون بالا ۹۰ تا ۲۴۰ میلی متر جیوه است.
فشار خون به چهار دسته طبیعی، پرفشاری درجه یک، پرفشاری درجه دو و پرفشاری درجه سه تقسیم می شود.
در فشار خون طبیعی میزان جیوه ۸۰ / ۱۲۰، پرفشاری درجه یک ۸۹ / ۱۳۹ – ۱۲۰ ، پرفشاری درجه دو ۹۹ – ۹۰ / ۱۶۰ و ۱۵۹ و پرفشاری درجه سه ۱۰۰ / ۱۶۰ میلی متر جیوه است.
ضخامت دیواره قلب، نارسایی قلب ، بیماری آترواسکروز ، سکته قلبی و مغزی ، پارگی آئورت ( شاهرگ بدن ) نارسایی کلیه ، دفع پروتئین در ادرار ، بیماری شبکیه چشم و کاهش بینایی از جمله عوارض فشار خون است.
پزشکان معتقدند کاهش وزن اضافه، توقف سیگار کشیدن ، خوردن میوه ، سبزیجات ، لبنیات کم چرب ، خوراکی های غنی از کلسیم، منیزیم و پتاسیم مانند موز ، انگور ، سیب زمینی ، خرما و کاهش مصرف نمک ، خوردن چای ، قهوه ، روغن ماهی و سیر برای کنترل فشار خون مناسب است.
همچنین انجام نرمش منظم به اندازه ۳۰ دقیقه در روز مانند یوگا، روش های سوئدی و روشهای هوازی جهت کاهش استرس از عوامل موثر در کنترل فشار خون محسوب می شود.
باید توجه داشت فشار خون بالا با عمر خانم ها ارتباط مستقیم دارد و در سن بالای ۵۰ سال افزایش می یابد که دلیل آن احتمالا” تغییرات هورمونی پس از یائسگی است.
ضمن آنکه فشار خون نوع اول ( فامیلی) علت مشخصی ندارد، فشار خون نوع دوم به علت بیماری کلیوی ، هورمونی ، دارویی و … است.
فشار خون نوع دوم در بالای ۵۰ سال و زیر ۲۰ سال دیده می شودو میزان بروز فشار خون بالا در مرد و زن برابر است.
راه تشخیص فشار خون بالا، اندازه گیری آن است و فشار خون دست راست اندکی بالاتر است ، ضمن آنکه بهتر است مبنای فشار خون دست راست باشد.
+ نوشته شده توسط نازنین روشن بخت در چهارشنبه یکم اردیبهشت 1389 و ساعت 11:47 بعد از ظهر |

باید از خانم نگار از (دانشگاه شهید بهشتی) به خاطر همکاری صمیمانشان تشکر کنم امیدوارم بقیه دوستان در هرچه بهتر شدن وبلاگ با ما همکاری داشته باشند

+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در سه شنبه سی و یکم فروردین 1389 و ساعت 11:45 بعد از ظهر |

 

پژوهشگران دریافته‌اند که یک داروی ضدانگلی می‌تواند مانع از رشد ویروس ایدز در بدن انسان شود. این پژوهش که در مجله رتروویرولوژی منتشر شده است، نشان می‌دهد داروی میلتفوسین (miltefosine) می‌تواند سلول‌های آلوده به HIV را به انجام خودکشی سلولی وادارد.
مطالعات گذشته این تیم تحقیقاتی در دانشگاه روچستر مشخص کرده بود ماکروفاژها که در حالت عادی باید بدن را از انواع پاتوژن‌ها و سایر عوامل مزاحم پاک کنند، در عمل به مخزن و بهشت امنی برای ویروس ایدز تبدیل می‌شوند. ویروس با فعال شدن در این مکان امن، به رشد و حیات خود ادامه می‌دهد و بدن را نسبت به عفونت‌ها آسیب‌پذیر کند و موجب ابتلا به بیماری سندرم نارسایی ایمنی یا همان ایدز می‌گردد.
بائک کیم (Baek Kim) محقق اصلی این پژوهش اظهار می‌دارد: «میلتفوسین نقطه پایانی برای عمر طولانی ماکروفاژهای آلوده به HIV است. این واقعیت که میلتفوسین در حال حاضر مصرف انسانی دارد، می‌تواند موجب تسریع در روند تایید آن توسط دولت به عنوان یک داروی جدید ضد HIV باشد.»
میلتفوسین که به عنوان ایمپاویدو (Impavido) نیز شناخته می‌شود، اولین بار در ابتدای دهه هشتاد میلادی به عنوان یک داروی بالقوه برای سرطان پستان در آلمان شناسایی شد اما در حال حاضر در درمان عفونت انگلی لیشمانیازیس یا کالاآزار مصرف می‌شود. منبع

با تشکر parasitology.wordpress.com

+ نوشته شده توسط مهرداد آرایی نژاد در سه شنبه سی و یکم فروردین 1389 و ساعت 6:12 بعد از ظهر |
با عرض سلام به تمامی دانشجویان رشته علوم ازمایشگاهی بدین وسیله به استحضار شما میرسانم که با توجه به صحبتهای دانشجویان علوم دانشگاه تهران درمورد برقراری دوباره ی دکتری حرفه ای این رشته باید تمامی داشجویان این رشته در تمامی دانشگاهها و نقاط کشور اقدام به گرفتن امضای دانشجویان به همراه اسامی کرده و  به سایت انهاایمیل کنند متن دانشجویان دانشگاه تهران بدین شرح است:::

با سلام خدمت تمامی اساتید محترم و همچنین تمامی دانشجویان محترم علوم آزمایشگاهی در تمامی مقاطع و  شهرها و دانشگاه ها

در پی تلاس برای تشکیل و برقراری مجدد دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی که از سال 1372 حذف گردیده ما با نوشتن نامه ای (جهت مشاهده ی و در یافت نامه ای که به جناب آقای دکتر رضائیان داده شده اینجا کلیک کنید) که بیان کننده ی خواسته ی ما بود و همچنین با ضمیمه کردن امضای تمامی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (جهت مشاهده ی امضاهای دانشجویان اینجا(علوم۸۸) و اینجا(علوم۸۷) کلیک کنید) در جهت ابراز موافقت و تایید آن نامه جهت دریافت مساعدت و راهنمایی برای نیل به این هدف به رئیس گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران جناب آقای دکتر رضائیان مراجعه کرده و با ایشان در رابطه با این موضوع صحبت کردیم.

ایشان با استقبال از این حرکت دانشجویی ما را در جهت رسیدن به این هدف راهنمایی کردن.

ایشان با بیان اینکه برقراری مجدد دکتری حرفه ای این رشته همانند حذف شدنش نیاز به مصوبه ی مجلس دارد اعلام داشتند که شما باید خواسته هایتان را از مقامات بالای کشوری بخواهید و پیشنهاد کردند که نامه ای به مجلس در رابطه با این مساله نوشته و در آن نامه خواسته هایمان را بیان کنیم تا اگر این مساله در مجلس مورد توافق قرار بگیرد شرایط برای رسیدن به این هدف مهیا خواهد بود

در راستای همین سخنان و راهنمایی های جناب آقای دکتر رضائیان ما تصمیم گرفتیم نامه ای برای مجلس نوشته و امضاهای تمامی دانشجویان علوم آزمایشگاهی را در تمامی مقاطع-گرایش ها- شهرها و دانشگاه ها جهت تایید و پشتیبانی از این نامه و ابراز موافقت و اعلام در خواست برای برقراری مجدد دکتری حرفه ای رشته ی علوم آزمایشگاهی جمع آوری کرده و به انضمام نامه جهت بررسی به عنوان یک لایحه ی مردمی تقدیم مجلس کنیم

در راستای این اقدام از تمامی نمیندگان دانشجویان علوم آزمایشگاهی در تمامی شهرها و دانشگاه ها و مقاطع درخواست میکنیم امضای دانشجویان کلاس یا دانشگاه خود را ثبت و جمع آوری کرده و برای ما ارسال کنند

مطمئنا این اقدام بدون کمک و مساعدت و همکاری تمامی دانشجویان این رشته موفق نخواهد بود

این حرکت یک جنبش دانشجویی بوده و به کمک همه ی شما نیازمندیم تا دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی مجددا با مصوبه ی مجلس در دنشگاه ها برقرار شده و کمکی به جامعه ی پزشکی و بیماران در جهت تشخیص و درمان هرچه بهتر و سریعتر شود

به امید مساعدت همه ی شما


+ نوشته شده توسط محمدرضا ربیعی در دوشنبه سی ام فروردین 1389 و ساعت 9:27 بعد از ظهر |